ISAI The Martial Art of Formless Flow: נא להכיר - תנועה טבעית

Monday, December 30, 2013

נא להכיר - תנועה טבעית


Pictures of the male nude by Eadweard Muybridge
 
 
 
לפני מתן התשובה לשאלה "מה זה תנועה טבעית?"  הייתי צריך לתת הגדרה למונח "תנועה" ומה ההבדל בין "תנועה" ו- "פעילות". אני עוד אחזור לשאלה הזו יותר מאוחר. בינתיים נסתפק בהבנה הזאת ונדון בשאלת הטבעיות של התנועה.
התנועה, בניגוד לפעילות, שייכת לתחום "איך". חשוב לזכור
שלא מדובר רק בתנועה של חלק מסויים בגוף אלא בתנועה של כל הגוף. כאשר אנחנו לומדים רק חלק, רק תנועת איבר מסיים הרי ששאר איברי הגוף גם נעים וביחד הם פועלים בשרשרת קינטית של פעולת הגוף. מה שאנחנו לומדים מתבצע באופן מודע ורצוני, אך בו בזמן באופן לא מודע ורפלקסיבי נעים שאר מרכיבי השרשרת.
תהיה תנועה נלמדת נכונה ומושלמת ככל שתהיה אבל אם יש חסימה בשאר חלקי השרשרת אזי כל השרשרת תהיה "חלודה", אפילו שיש חסימה בחוליה אחת בלבד.
אנחנו יוצאים מהנחה שהטבע צייד אותנו בתנועה הנכונה והמושלמת ביותר. כמובן שאצל אדם התנועה המולדת מהווה רק בסיס לתנועות מורכבות יותר שנרכשות בשנות חיו, אבל הבסיס עצמו כפי שהוא ניתן לנו מבורא העולם או מאבולוציה מהווה יצירה מושלמת.
תנועה טבעית איפא הנה תנועה הקרובה ביותר לתנועה המולדת בנסיבות הקיימות לצורך ביצוע משימה תנועתית נתונה.
זו ההגדרה. תהיה לה משמעות אם יהיה לה שימוש מעשי.
לפי ההגדרה תנועה טבעית חייבת להיות מבוססת על תנועות רפלקסיביות ואינסטינקטיביות, לצמוח מהן ולהיות בהרמוניה המירבית אתן.
לגבי תנועות טבעיות במרחב הקבוצה החשובה של תנועות אינסטינקטיביות נקראת רפלקסים סטטו-קינטיים או רפלקסים של מגנוס-קליין. ההתאמה של תנועות לרפלקסים סטטו-קינטיים יכולה להתבסס רק על תצפית ולמעשה לא מספקת כלים ללימוד התנועה הטבעית. למעשה רפלקסים סטטו-קינטיים יכולים לשמש רק קרטריון של נכונות התנועה ולבדיקת הקרבה של תנועה לתנועה טבעית.
דרך אחרת להתיחס לתנועה טבעית ולחקור אותה היא ניתוח ומחקר ביומכני.
גישה זו יוצאת מהנחת יסוד שתנועה טבעית צריכה להיות היעילה והחיסכונית ביותר מבחינה ביומכנית.
גישה זו מאפשרת לחקור ולהבין את התנועה האנושית ולבנות שיטת לימוד ואימון לתנועה זו.
ישנם מודלים ביומכניים שונים ולכולם יש יתרונות וחסרונות האופייניים להם.
המודל של ISAI  או אומנות שלם ישראלית נבדל מכל השאר בכך שהוא מאפשר גישה אחידה לגוף כולו ולכל איבריו. גישה זאת נקראת גישה פרקטלית. גישת ISAI היא היחידה שמאפשרת לדבר לא רק על תנועת איברי גוף בודדים אלא על תנועת הגוף כמשהו שלם ולנתח את התנועה בעזרת מודל אחד, גישה אחת המופעלת לגוף כולו ולכל חלק ממנו גם יחד.
ISAI  טוענת ומוכיחה שישנה צורה עקרונית אחת, אונברסלית של תנועה. אצבעות, אמות וזרועות, אגן וחזה וכל חלק בגופינו נע באותה צורה אוניברסלית כללית ולפי אותם החוקים. אפילו אטומים, כוכבים וגלקסיות מצייתות לאותו המודל.
אנחנו בהחלט חלק מהיקום והיקום הוא חלק מאתנו. ההפרדה בינינו  איננה קיימת, היא השליית השכל האנושי.


No comments :

Post a Comment