ISAI The Martial Art of Formless Flow: תנועה טבעית ופעילות טבעית - השוני והמשותף

Thursday, December 5, 2013

תנועה טבעית ופעילות טבעית - השוני והמשותף

 
הרבה אנשים מדברים על תנועה טבעית. האם הם באמת מתכוונים לכך?
שאלה טובה, אבל בלי שנברר מה זה תנועה טבעית לא נוכל לענות עליה.
נראה קודם מה כותבים בעולם על הנושא.

אני לא מצאתי אף הגדרה של תנועה טבעית, חוץ מזו שאנו מציעים ב- ISAI.
אחרי חיפושים רבים התמונה היא כזאת - בכל המקומות נותנים דוגמאות לתנועה טבעית ומוסיפים שתנועה טבעית היא יפה, חיסכונית וכד'. בתור הדוגמאות מביאים פעילויות כמו ריצה, הליכה, טיפוס על עצים ועוד כמה כאלה.
אלה הם פעילויות - טבעיות פחות או יותר. הליכה בנעליים למשל טבעית פחות מהליכה ללא נעלים, יחף. ריצה בחצאית צמודה גם לא מאפשרת תנועה טבעית. אבל הכי חשוב - מדובר בפעילות, ששייכת לתחום "מה עושים".
לעומת זאת יש תחום אחר - "איך עושים". כאשר עוברים מ"מה" ל"איך" - עוברים מפעילות לתנועה.
פעילות טבעית כמו במקרה של הליכה אפשר לבצע בתנועה טבעית יותר או טבעית פחות - ראה דוגמה עם חצאית הדוקה או הליכה בנעלים לוחצות.

גישת
ISAI ובמיוחד של החלק המעשי שלה - NMTS מתרכזת בשאלה "איך" לפני "מה".
אנחנו חוקרים ומתרגלים בתחום של "איך", התנועה, קודם כל.


רק אחר כך, כששיפרנו את התנועה - עוברים לתחום של "מה" - פעילויות שונות ומשונות שניתן לבצע טוב יותר כאשר תנועתך ולא פעילותך נעשית טבעית.
אז ניתן להנות מתנועה טבעית בחיי יום-יום.

אז אנחנו לא מוגבלים לתנאים מיוחדים או מכשירים מיוחדים כדי להתאמן.

אז כל רגע בחיינו כופך להיות אימון.
האם זה לא מה שרצו כל האלה שכותבים על תנועה טבעית?
האם לא על זה אנחנו חולמים כאשר רוצים לנהל עורך חיים טבעי?
 

 
 

No comments :

Post a Comment